หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
       
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอตลอดฤดูกาล
    ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
    พัฒนาศักยภาพของประชาชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข็งแรงพึ่งตนเองได้
    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และโบราณสถานที่สำคัญให้อยู่คู่วิถีวีชิตของคนอย่างยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง