หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นายฑีระวัฒน์ จตุรโยธิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน


นางสาวภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพีระพงศ์ อ้อยฉิมพลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฉัตรา แตงสวน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวิลาวรรณ โสภิน
ครูชำนาญการ


นางสาวศาริสา จันทรศุตภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณี เลืบไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนิษรา ลีสุขสาม
นิติกรปฏิบัติการ