หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นางณัฐวรรณ พัวอุดมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-5323208


นางสาวภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-9388787
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพีระพงศ์ อ้อยฉิมพลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 065-5657759


นางสาวฉัตรา แตงสวน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 081-0363110


นางวิลาวรรณ โสภิน
ครูชำนาญการ
โทร : 083-5651693


นางสาวศาริสา จันทรศุตภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณี เลืบไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 061-3808825


ว่าง
นิติกร