หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ของที่ทำการอำเภอเก้าเลี้ยว มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร การดำเนินชีวิตของประชากร เป็นไปอย่างเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน    6     แห่ง
  สังข์บุญธรรมฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ชุมชนเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  บ้านดงเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โอสถสภาอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  มรรครังสฤษฏ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  บ้านคลองคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน)     จำนวน   3     แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     จำนวน    5     แห่ง
  บ้านหาดเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  บ้านหาดเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  บ้านเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  บ้านหาดเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  บ้านแหลมสมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัด/สำนักสงฆ์      จำนวน    6     แห่ง
  วัดเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  วัดหนองงูเหลือม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  วัดเขาดินใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดดงเมืองใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  วัดมรรครังฤษดิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  วัดแหลมสมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
โบสถ์คริสต์          จำนวน    1     แห่ง
  โบสถ์นักบุญเปาโล ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
การสาธารณสุข      จำนวน    2     แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ป้อมยาม (ที่พักสายตรวจ)      จำนวน    1     แห่ง
  ริมถนนสายบรรพตพิสัย-นครสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2