หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 สาย รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย รวมระยะทาง 17.02 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 46 สาย รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำปิงจำนวน      1     สาย
บึง จำนวน      6     แห่ง
บึงเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,5,7,9 บึงตาแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
บึงลาดตาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บึงสนุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
บึงตาอาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บึงเขาดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ลำคลอง/ลำห้วยจำนวน      18    แห่ง
คลองน้ำโจน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 คลองตาเสา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
คลองสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 คลองท่าขนมจีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
คลองเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 คลองคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
คลองตาอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 คลองพังงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
คลองยายไท ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 คลองเขากองทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
คลองดงเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 คลองส่งน้ำเหมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
คลองหนองตาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 คลองหาดเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
คลองไกร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 คลองส่งน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
คลองแหลมสมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 คลองส่งน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
อ่างเก็บน้ำ หนอง และอื่นๆจำนวน       6   แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายจำนวน2       แห่ง
บ่อบาดาลจำนวน143    แห่ง
ประปาหมู่บ้านจำนวน8       แห่ง
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 137 คน
ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 55 คน
ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ 2 รุ่น จำนวน 100 คน
สตรีอาสาพัฒนา จำนวน 99 คน
 
สถานที่ท่องเที่ยวโบราณ วัดพระหน่อธรนิณท์ใกล้วารินคงคาราม
(วัดหลวงพ่อเฮง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 เป็นที่เสด็จประพาสต้น ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5