หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยและการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยและการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯทั้งสามฉบับ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๑5 กรกฎาคม ๒๕62 ซึ่งนายอำเภอเก้าเลี้ยวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้ลงนามในข้อบัญญัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินทั้งสามฉบับ เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 09.09 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X