หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ช่องทองแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

          สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต และให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ 30 ช่างทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกำหนดให้ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          เพื่อให้การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามตัวชี้วัดการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จึงได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
          1. ส่งจดหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 9  ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
          2. ร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 9  ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
          3. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข  056-000-330
          4. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็ปไซต์  www.kaodin.go.th
          5. E-mail:kaodin_2016 @ hotmail.com

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


                    ประกาศ ณ วันที่  9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 11.13 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 29 ท่าน