หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  
 

    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล                เขาดิน จึงได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสตามช่องทางดังนี้
   1.แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                เขาดิน
   2.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เลขที่ 9/4หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์  60230
   3.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์/โทรสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 056-000-330
   4.แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน www.kaodin.go.th
   5.แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

   ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 11.20 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 15 ท่าน