หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างส่วนแบ่งราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างสำนักปลัด อบต. ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างกองคลัง ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างกองช่าง ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
    - อำนาจหน้าที่ อบต. ไฟล์แนบ
    - สรุปสาระสำคัญของ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 ไฟล์แนบ
    - คู่มือกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ ไฟล์แนบ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - คู่มือ กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก.
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ๒๕๔๒ ไฟล์แนบ
    - รธน.ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - ว่าด้วยการบริหารจัดการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน ๒๕๔๘ ไฟล์แนบ
    - ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
    - ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.๒๕๖๐ ไฟล์แนบ
    - ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. ๒๕๖๓ ไฟล์แนบ
    - ว่าด้วยการใช้รถ อปท. ๒๕๖๓ ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ไฟล์แนบ
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๕๕๐ ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ ๒๕๔๔ ไฟล์แนบ
    - ประกาศ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ๒๕๖๓ ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒๕๔๒ ไฟล์แนบ
    - พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๘ ไฟล์แนบ
    - พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
    - พรบ.โบราณสถานฯ ๒๕๐๔ ไฟล์แนบ
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ ไฟล์แนบ
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
    - ราบงานผลการให้บริการประชาชนไตรมาวแรก๖๕ ไฟล์แนบ
    - จดหมายข่าวประเภทที่ดินที่เข้าข่ายชำระภาษี ไฟล์แนบ
    - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6