องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ของที่ทำการอำเภอเก้าเลี้ยว มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก อยู่ห่างจากอำเภอเก้าเลี้ยวประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากนครสวรรค์ ระยะทาง 25 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 38,878 ไร่ คิดเป็น 62.20 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ตารางกิโลเมตร ไร่
1 บ้านหาดเสลา 5.000675 3,125.421886
2 บ้านหาดเสลา 2.474001 1,546.250684
3 บ้านเขาดินเหนือ 4.235477 2,647.173046
4 บ้านเขาดินเหนือ 1.825837 1,141.148320
5 บ้านดงเมืองเหนือ 7.104257 4,440.148810
6 บ้านเขาดินใต้ 1.291191 806.994262
7 บ้านดงเมืองใต้ 4.083262 2,552.038555
8 บ้านหาดเสลา 2.292393 1,432.745823
9 บ้านแหลมเสมอ 5.315421 3,322.137846
10 บ้านคลองคล้า 7.691061 4,806.913295
11 บ้านดงมะไฟ 2.424815 1,515.509602
       
 
 
 
 
พื้นที่อาศัย จำนวน 2,751 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 34,909 ไร่
พื้นที่สาธารณะ จำนวน 1,281 ไร่
 
 
ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศตำบลเขาดิน จัดอยู่ในประเภทที่อยู่ภาย ใต้อิทธิพลของมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว โดยราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อนฝนฟ้า จะไม่ตกอากาศค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฝนจะตกค่อนข้างชุกเพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมีฝนตกหนาแน่นในระยะ เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ซึ่งในระยะนี้จะเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมเกือบทุกปี
 
 
อาชีพของประชาชนในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
  อาชีพทำนา
  อาชีพทำสวน
  อาชีพทำไร่
  เลี้ยงกระบือ
  เลี้ยงสุกร
  เลี้ยงสัตว์ปีก
  เลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด)
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    7,235    คน
ชาย 3,585 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55
หญิง 3,650 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,248   ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        116.32  คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน  
  1 บ้านหาดเสลา 469 499 968 279  
  2 บ้านหาดเสลา 279 309 588 188  
  3 บ้านเขาดินเหนือ 652 640 1,292 370  
  4 บ้านเขาดินเหนือ 334 347 681 209  
  5 บ้านดงเมืองเหนือ 328 350 678 241  
  6 บ้านเขาดินใต้ 233 205 438 132  
  7 บ้านดงเมืองใต้ 281 278 559 205  
  8 บ้านหาดเสลา 339 364 703 217  
  9 บ้านแหลมเสมอ 185 170 355 111  
  10 บ้านคลองคล้า 283 297 580 171  
  11 บ้านดงมะไฟ 202 191 393 125  
    รวมทั้งสิ้น 3,585 3,650 7,235 2,248  
 
***ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน อำเภอเก้าเลี้ยว ณ เดือนเมษายน 2559***