กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 


นายวิรัตน์ เงินบำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวณัชชา วารีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายฤทธิรงค์ นินทะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพีระพงศ์ อ้อยฉิมพลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฉัตรา แตงสวน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวศาริสา จันทรศุตภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณี เลืบไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนิษรา ลีสุขสาม
นิติกร ปฏิบัติการ


ส.อ.อำนาจ เสือเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน