กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ของที่ทำการอำเภอเก้าเลี้ยว มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร การดำเนินชีวิตของประชากร เป็นไปอย่างเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน    6     แห่ง
  สังข์บุญธรรมฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ชุมชนเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  บ้านดงเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โอสถสภาอุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  มรรครังสฤษฏ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  บ้านคลองคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน)     จำนวน   3     แห่ง