กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แผนปฏิยัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 228  
 
  (1)