กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว 4574 โครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ [ 19 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 4606 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน [ 20 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 4583 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 19 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/4570 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวด [ 19 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/4561 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กฏหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพ กรณีปัญหาความรุนแรง [ 19 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 4490 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
นว0023.3/ว4462 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]     
นว 51005/ว 133 การดำเนินการกำจัดขยะอันตรายจากชุมชน  [ 30 พ.ย. 2560 ]   
นว 51005/ว 133 การดำเนินการกำจัดขยะอันตรายจากชุมชน  [ 14 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.5/4395 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.5/ว 119 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2561  [ 16 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.5/ว 118 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระบบ GFMIS  [ 16 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.5/4314 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 16 ก.พ. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 4004 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค [ 12 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 4231 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 [ 15 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.5/4230 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.4/ว 4235 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประ [ 15 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 116 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฺ  [ 15 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.5/ว116 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [ 15 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 04267 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ [ 15 ก.พ. 2561 ]   
 
 
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว477  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว486  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว472  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว485  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว587  [ 19 ก.พ. 2561 ]
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว471  [ 19 ก.พ. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว457  [ 16 ก.พ. 2561 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด กพส. มท 0810.7/ว453  [ 15 ก.พ. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว447  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว448 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว437  [ 15 ก.พ. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว449  [ 15 ก.พ. 2561 ]
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว24  [ 15 ก.พ. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว435  [ 15 ก.พ. 2561 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561-2562 ประเทศมาเลเซีย กศ. มท 0816.3/ว429  [ 14 ก.พ. 2561 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว438  [ 14 ก.พ. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2561 ]
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

วัดเขาดินเหนือ
 
นี่ถนนใช่มั้ย (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 214  ตอบ 0  
น้ำประปาหมุ่บ้าน (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 351  ตอบ 2  
สมุนไพร รักษาโรค เริม งูสวัส ไฟรามทุ่ง (1 มี.ค. 2560)    อ่าน 426  ตอบ 0  
 
อบต.วังม้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายเริ่มจากถนนลาดยางดงตาแวน-วังดินดาด [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปพร้อมเทลีนและหูช้างบริเวณที่ดิน [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน( [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดย [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายก [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดยาว ประกาศ อบต.ลาดยาว เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 5,6/61 ลงวั [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครง [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
 
อบต.ยางขาว ลงรูปภาพ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.มาบแก เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 282  ตอบ 5
อบต.เนินขี้เหล็ก ตามหาบุคคลชื่อณัฐภาคย์ คงไทย (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 14343  ตอบ 85
อบต.เนินมะกอก ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 237  ตอบ 2
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ธ.ค. 2559