กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ กาติดตามเร่งรักการใช้จ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ 27553 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 20 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27538 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) [ 20 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.1/832 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 20 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/831 การจัดเห็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561  [ 19 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 25586 รายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำในการปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 29 ก.ย. 2560 ]   
นว 0023.3/ว 27527 รายชื่อที่ อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลรายการในส่วนที่อปท.จัดเก็บเอง (ผ่านระบบ info)  [ 19 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27379 การรายงานข้อมูลจำนวน ประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.2/ว 27487 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน [ 19 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27468 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 27417 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วย [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27322 การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/815 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช" และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโ [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.5/ว 817 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 27386 การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.4/ว 27378 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27287 แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลกลาง งวดที่ 4 วันที่ 10 - 15 ตุลาคม ของทุกปี (INFO)  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/27254 การขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งด่วน  [ 17 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27196 ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก  [ 16 ต.ค. 2560 ]     
นว 0023.3/ว 27194 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการอุปถัมภ์คุมครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 (ประจำปีงบป [ 16 ต.ค. 2560 ]     
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2210  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2185  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2223  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2215  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2228  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2214  [ 19 ต.ค. 2560 ]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2212  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2560 ]
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

วัดเขาดินเหนือ
 
นี่ถนนใช่มั้ย (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0  
น้ำประปาหมุ่บ้าน (11 ส.ค. 2560)    อ่าน 214  ตอบ 2  
สมุนไพร รักษาโรค เริม งูสวัส ไฟรามทุ่ง (1 มี.ค. 2560)    อ่าน 256  ตอบ 0  
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์,เก้าอี้ โครงการจัดงานรัฐพิธี (วันปิยมหาราช) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำดอกไม้โต๊ะประธาน,ดอกไม้แท่นกล่าว,มาลัยพระกร,ตกแ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งเวทีมหรสพสมโภช [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์,จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ป้าย [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่่าเต๊นท์และค่าเช่าเก้าอี้ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย จำนวน 20 คิว [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่่ง [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับเวทีการแสดงมหรสพสมโภช โครงกา [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถไถ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
อบต.วังม้า เรียน ท่านนายก อบต (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 668  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 883  ตอบ 104
อบต.ทับกฤชใต้ คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.กลางแดด คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ธ.ค. 2559