กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 198  
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.2/ว25749 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25743 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปร [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25745 แนวทางการคัดแยกขยะตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25776 การโอนจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจห [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/25781 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสรับสนุนสถานสงเคราะห์ค [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25783 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25787 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสรับการจัดการศึกษาภาคบ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25789 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25790 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว25817 การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีย [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25742 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25833 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานประกันค [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/25826 การส่งมอบหนังสือให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25825 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25838 ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว850 การตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25500 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  [ 7 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25501 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ [ 7 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25502 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 7 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว25504 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 7 พ.ย. 2561 ]     
 
 
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค.มท 0803.3/ว3575  [ 6 พ.ย. 2561 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.3/ว3565  [ 6 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 กศ.มท 0816.3/ว3577  [ 6 พ.ย. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 30 และรุ่นที่ 38 กยผ.มท 0815.4/ว3577  [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

วัดเขาดินเหนือ
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0  
การคมนาคมไม่สะดวกในเรื่องของ ถนน หมู่ 10 (9 มิ.ย. 2561)    อ่าน 185  ตอบ 2  
ตลาดเจ้าค่ะ (14 พ.ค. 2561)    อ่าน 167  ตอบ 0  
 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกบริเวณที่ดินของนางวีณา ภัทรประสิท [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง GUARDRAIL บริเวณสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลห [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตจากบริเวณบ้านเลข [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง GUARDRAIL ริมคลองสาธารณะจากแยกเหมือนฝันไปเชื่อมหมู [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางขยายถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายสวน ต่วนชะเอม หมู่ที่ ๗ ตำบลหน [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตจากลาดยางเดิมไปแ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนพูนดินลงหินคลุกบริเวณ หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่บ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 13 สาย หมู่ที่ 7 หมู่ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่สิงห์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ จำนวน 13 สาย หมู่ที่ 2 หมู่ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่วงก์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างรั่วรอบบริเวณท [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ประชาสัมพันธ์โครง การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ห [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากของ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ปร [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
อบต.พนมเศษ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง สอบถาม อบต.หนองปลิง (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เขาดิน ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ยางขาว ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ธ.ค. 2559