กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ว27918 สำรวจหอกระจายข่าว  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว 27912 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/27903 เห็นชอบให้ นางสาวธมน เครือเนตร ผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/954 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว27909 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ิอจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว. 0023.5/ว27908 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้อง เพิ่มเติม ฉบับที่2  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว27916 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว27983 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 6 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 955