กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ว28137 เชิญประชุมซักซ้อมการรายงานข้อมูลฯ  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว23952 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว23952 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว23890 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว23964 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/23963 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/24008 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 922