กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.4/ว14252 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... ร่างแรก ฉบับผ่านการพิจารณ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว14254 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14280 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/14282 หารือการให้ความเห็นชอบเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 3 ปี บริบูรณ์ และองค์การบริหารส  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว14284 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/14159 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว14106 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 840