กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 


นายวัฒนากร ผิวผ่อง
นายก อบต.เขาดิน
 


นายสมเกียรติ วจีสัจจะ
รองนายก อบต.เขาดิน


นายเจษฎา สระทองแร่
รองนายก อบต.เขาดิน
 


นายยุทธนา สายยวง
เลขานุการนายก อบต.เขาดิน