กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ย.59 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 118  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ส.ค.59 [ 7 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 111  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ค.59 [ 8 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย.59 [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 128  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ค.59 [ 7 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 129  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เม.ย.59 [ 9 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2